fbpx

Vedtægter

Her finder du Foreningens Dikes vedtægter, hvor du kan læse mere om foreningens navn, hjemsted, baggrund, foreningens formål, medlemmer, medlemskontingent, dagsorden, generalforsamlingsbeslutninger samt regnskabsår.

FORENINGEN DIKE

FORENING TIL FREMME AF HANDICAPPEDES RETSSIKKERHED

NAVN, HJEMSTED, BAGGRUND

 1. Foreningens navn er Foreningen Dike.
 2. Foreningens hjemsted er i Lemvig Kommune. Adresse: Bøgelundvej 24, 7620 Lemvig.
 3. Baggrunden for stiftelsen af foreningen er et ønske om at hjælpe mennesker med handicap til en aktiv tilværelse fyldt med livskvalitet. Der er mange fejlafgørelser på handicapområdet, hvilket truer handicappedes retssikkerhed i væsentlig grad. Dette viser sig i bl.a. statistikker fra Ankestyrelsen og seneste undersøgelse fra Advokatrådet fra 2020. I den forbindelse er vi bevidste om, at hvis handicappede borgeres retssikkerhed er truet, betyder det at der er en hel gruppe af borgere i Danmark, der ikke får den hjælp, som de er berettigede til. Dette har som konsekvens, at denne gruppe borgere forhindres i at leve et aktivt liv med job, fritidsaktiviteter og i det hele taget at agere i mange sociale sammenhænge på lige fod med ikkehandicappede medborgere. Foreningen sætter derfor fokus på handicappede borgeres
  retssikkerhed ved at gennemføre flere projekter med fokus på at finde løsninger på aktuelle og konkrete problemstillinger, der viser sig for handicappede og handicappedes retssikkerhed.

FORENINGENS FORMÅL

 1. Foreningens formål er at forbedre handicappedes retssikkerhed. Det skal ske ved at gennemføre projekter med udgangspunkt i de problemstillinger, der viser sig både i Ankestyrelsens statistikker, Advokatrådets undersøgelse fra 2020 og via medieomtale mv. Projekterne skal hjælpe med at sætte fokus på problemstillingerne og hjælpe med at komme med konkrete løsningsforslag og -muligheder, der både kan involvere borgerne og kommunerne, mens det samtidig er muligt at resultatet af projekterne kan bruges i politiske sammenhænge til fx at vurdere hvorvidt det vil være formålstjenligt at se på konkret lovgivning eller sammenhæng på en anden måde. I forbindelse med gennemførelsen af de forskellige projekter vil empiri bl.a. kunne blive indsamlet via førelsen af konkrete sager, herunder både
  ved førelsen af sager ved Ankestyrelsen, men også ved at føre mere principielle sager videre ved domstolene. Foreningens virke er udelukkende baseret på fondsmidler, donationer og medlemmernes kontingenter.

MEDLEMMER

 1. Enhver, som har interesse i, vil støtte eller arbejde for foreningens formål, kan optages som medlemmer. Det kan være privatpersoner, institutioner, virksomheder, organisationer eller andre foreninger.
 2. Alle medlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde, ved fuldmagt eller via brevstemme. Desuden har alle medlemmer mulighed for at stille forslag.

MEDLEMSKONTINGENT

 1. Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen 1 gang årligt.

BESTYRELSEN

 1. Bestyrelsen er foreningens øverste ledelse.
 2. Foreningen ledes af bestyrelsen, der består af 4 personer
 3. Bestyrelsen vælges som udgangspunkt for 10 år ad gangen for at skabe kontinuitet i arbejdet. Dog er det enkelte bestyrelsesmedlem berettiget til at gå på valg ved enhver ordinær generalforsamling. Bestyrelsen kan ligeledes ved enstemmighed bestemme udskiftning af medlemmer ved enhver ordinær generalforsamling.
 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand senest 14 dage efter nyvalg.
 5. Bestyrelsen leder Foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af begrænsede opgaver.

GENERALFORSAMLING

 1. Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed.
 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen.
 3. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst to og højst fire ugers varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 01.12.
 4. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest to uger, efter et medlem af bestyrelsen har forlangt det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst to og højst fire ugers varsel med angivelse af endelig dagsorden.
 5. Forhandlingerne på generalforsamlingerne ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

DAGSORDEN

 1. Senest en uge før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for foreningens medlemmerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen. Forud for den ordinære generalforsamling fremlægges tillige årsrapport inklusive årsregnskab underskrevet af bestyrelsen.
 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
  1. 1.1.1.1. Valg af dirigent
  2. 1.1.1.2. Beretning fra bestyrelsesformanden
  3. 1.1.1.3. Godkendelse af regnskab
  4. 1.1.1.4. Fremtidigt arbejde
  5. 1.1.1.5. Indkomne forslag
  6. 1.1.1.5. Indkomne forslag
  7. 1.1.1.6. Valg af bestyrelse, såfremt den er på valg
  8. 1.1.1.7. Eventuelt

GENERALFORSAMLINGSBESLUTNINGER

 1. Alle afstemninger afgøres med simpelt stemmeflertal, dog ikke vedtægtsændringer og opløsning.
 2. Ved stemmelighed i forbindelse med valg, skal valget afgøres ved lodtrækning.
 3. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller foreningens opløsning kræves dog, at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede.

REGNSKABSÅR

 1. Foreningens regnskabsår løber fra den 1/10 til den 30/9 i det efterfølgende år. Første regnskabsår løber fra 1. oktober 2017, hvor foreningen blev stiftet, til 30. september 2018.
X
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få nyt fra Foreningen Dike direkte til din indbakke