fbpx

NY RAPPORT: Retssikkerhed for udsatte borgere

Embedsværket har i juni 2020 udgivet rapporten ”Retssikkerhed for udsatte borgere”, som indeholder analyse og anbefalinger til nye handlemuligheder for politikere, offentlige myndigheder og NGO’er, der kan styrke retsstillingen for borgere med handicap og sikre en lovlig udmøntning af sociallovgivningen.

Rapporten er 30 sider lang. Her giver Foreningen Dike dig hovedpointerne. Find rapporten i bunden af opslaget. 

Fravær af retssikkerhed

Rapporten konkretiserer fraværet af retssikkerhed for de cirka 116.000 voksne samt 30.000 børn og deres familier, der modtager hjælp efter servicelovens regler for handicapkompenserende ydelser til børn og voksne og sociale ydelser til voksne, herunder, at:

 • 42 procent af borgerne, der klager, har ret
 • halvdelen af klagerne på børnehandicapområdet viser sig at være berettigede.

Rapporten konkluderer kort sagt, at man ikke kan tale om reel retssikkerhed i sagsbehandlingen for denne gruppe borgere.

Undersøg mørketal for fejl

Rapporten opfordrer til nærmere undersøgelse omfanget af fejl i sager, der ikke påklages, så mørketallet blotlægges. Ankestyrelsens stikprøver, i sager der ikke er påklaget, viser, at der er alvorlige fejl i 25-50 procent af sagerne.

Nye retssikkerhedsinstrumenter

Det vurderes, at der er behov for at skabe nye retssikkerhedsinstrumenter, der kan sikre flere korrekte afgørelser og afbøde konsekvensen af forkerte afgørelser.

Kommunerne bør understøttes

Udover behovet for at skabe nye retssikkerhedsinstrumenter er der behov for, at kommunerne bliver understøttet mere i deres arbejde ved at:

 • gøre viden om tidligere fejl i afgørelser tilgængelige for den enkelte sagsbehandler
 • opstille konkrete mål for kvaliteten af sagsbehandlingen
 • opbygge og understøtte en struktur og kultur, hvor arbejdet med egenkontrol og læring bliver prioriteret i den enkelte kommune på lige fod med økonomi og socialfaglighed

Oprettes af en Retssikkerhedsfond

Rapporten foreslår, at der oprettes en Retssikkerhedsfond, der skal

 • være omdrejningspunkt for flere initiativer der genopretter retssikkerheden og retsfølelsen for berørte borgere
 • sikre, at en eventuel økonomisk fordel ved en forkert afgørelse skal fratages kommunerne
 • sikre borgere, der har modtaget forkerte afgørelser, mulighed for at søge kompensation uden at skulle gennem en dyr og lang proces ved domstolene.

Dette initiativ foreslås kombineret med en ændring af retssikkerhedsloven, således at flere bestemmelser tillægges opsættende virkning, end det er tilfældet i dag. Forslaget vil i praksis betyde, at borgeren først vil få frataget hjælp, når sagen er afgjort af Ankestyrelsen og ikke som i dag, hvor hjælpen fratages i forbindelse med den kommunale afgørelse, og derefter genetableres i 42 procent af sagerne.

Børnehandicapområdet er særligt problematisk

Retssikkerheden på børnehandicapområdet udpeges som særligt problematisk, bl.a. fordi:

 • klagesager på børnehandicapområdet har markant flere fejl end voksenområdet
 • over halvdelen af de påklagede afgørelser viser sig at være forkerte
 • konsekvensen af forsinket hjælp er særligt indgribende for børn, der ofte vil have udviklet nye behov, længe inden en afgørelse når gennem det administrative klagesystem
 • manglende eller utilstrækkelig hjælp til børn påvirker livsbetingelserne for forældre og søskende, der risikerer arbejdsløshed, stress og mistrivsel, og dermed får et endnu større behov for hjælp fra det offentlige – i direkte modstrid med formålet med den hjælp, der gives efter serviceloven.

Fokus på retssikkerheden for mindste ydelsesområder og små kommuner

Rapporten påpeger, at der bør være særligt fokus på retssikkerheden for de mindste ydelsesområder og for små kommuner, hvor der ses et overtal af forkerte afgørelser.

Afgørelser om en af de mindste ydelser, der kun omfatter 245 personer, er forkerte i over 70 procent af tilfældene.

Det strider mod de grundlæggende retssikkerhedsprincipper, og er uforeneligt med socialfaglige principper, der baserer sig på tillidsfuld dialog og en ambition om at yde den rette hjælp hurtigst muligt.

Det går overordnet set den forkerte vej med retssikkerheden

Rapporten konkluderer at udviklingen helt overordnet set går den forkerte vej, hvad angår retssikkerhed. Såfremt modtagere af handicapkompenserende ydelser skal opnå̊ en reel beskyttelse af lovligt værnede interesser, der svarer til den, der beskrives i lovgivningen, er der behov for:

 • dialog
 • nye mål
 • konkret handling

Om Embedsværket

Embedsværket arbejder med retssikkerhed som grundlag for juridisk ledelsesrådgivning for kommuner og NGO’er på det socialretlige område. Embedsværket drives af partner Sanne Møller, der i 15 år har arbejdet med retssikkerhed for udsatte borgere i og uden for kommunerne, som advokat for borgere, som chefjurist i Københavns Kommunes socialforvaltning og som juridisk ledelsesrådgiver, debattør og underviser.

 

 FIND HELE RAPPORTEN HER: 2020 Retssikkerhed udsatte borgere_Final

 

X
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få nyt fra Foreningen Dike direkte til din indbakke